Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Finance, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Dokumenty » Finance » Kurz riadenia a spolocenskeho rozvoja

Vyhledávání:


Kurz riadenia a spolocenskeho rozvoja

11.3.2003
Pakiv European Roma Fund


  Text ke stažení (54kB)

Pakiv European Roma Fund

Regional office: Sofia 1000, 26 Gurko str. 2nd floor – Bulgaria T/F: + 359 2 980 1355,
Budapest desk: Budapest 1137, Pozsonyi u. 14- Hungary T: + 36 1 237 60 27, F. + 36 1 237 60 29
n.kirilov@pakiv.org, j.tanaka@pakiv.org www.pakiv.org


NÁBOR PRIHLÁŠOK

EURÓPSKY RÓMSKY FOND PAKIV
KURZ RIADENIA A SPOLOČENSKÉHO ROZVOJA


„Pakiv“ znamená v rómskom jazyku dôveru, rešpekt a sám tento názov odráža hodnotovú orientáciu programov tohto fondu. V tomto zmysle majú aktivity na tvorbu príjmov slúžiť ako nástroje presadzovania demokratických hodnôt a profesionalizmu ako napr. priehľadnosť, pluralita, povinnosť a kritické myslenie.

Európsky rómsky fond Pakiv rozvíja znalosti a zručnosti mladých Rómov s aktívnou prepojenosťou na rómske komunity, ktorí môžu použiť lokálne skúsenosti pri ovplyvnení verejnej politiky. Podporené lokálne príjmotvorné iniciatívy budú slúžiť ako prostriedok na mobilizáciu komunít, poskytnú konkrétne skúsenosti pre účastníkov a budú slúžiť ako možné štúdium prípadov, ktoré môžu byť použité na ovplyvnenie verejnej politiky a postupov.

Súčasne Európsky rómsky fond Pakiv facilituje rozvoj národných sietí na diskusie, kooperáciu a spoločnej činnosti medzi Rómami a inými verejnými činiteľmi, v chápaní lobbingu na zmenu postupov. V tomto poňatí občiansky rozvoj a aktivity v oblasti ľudských práv budú tvoriť konkrétne skúsenosti a dôležitý verejný dopad cez ich priamych užívateľov. Siete alebo lobbingové skupiny budú monitorovať realizáciu postupov a poskytnú spätnú väzbu smerom k štátu.

V podporovaní profesionálneho rómskeho vodcovstva v riadiacich programoch, Európsky rómsky fond Pakiv vyhľadáva kandidátov na druhý intenzívny globálny tréning pre mladých Rómov z Bulharska, Rumunska a Slovenska.

Tréningový program pozostáva z:

• 4 týždne súkromného štúdia anglického jazyka v domácej krajine, Slovensko

• 12 týždňový medzinárodný skupinový tréning v Bulharsku
- Intenzívne štúdium anglického jazyka v British Council (Britský konzulát)
- Rozvoj tímu
- Komunikačné zručnosti
- SWOT (silne stranky, slabe stranky, moznosti, pochybnosti) analýza
- Rola mimovládnych organizácií a spoločnosti
- Písanie správ, reportov
- Výpočtová technika
- Študijné pobyty v rómskych komunitách

• 6 týždňov v domácej krajine uplatňovať v praxi
- Študijné pobyty zamerané na písanie správ o komunitných projektoch
- Vypracovanie SWOT analýzy v komunite/organizácii
- Odhad potrieb a možností
- Participácia v obhajovacích a lobovacích aktivitách Európskeho Rómskeho Fondu Pakiv

• 6 týždňov medzinárodný skupinový tréning v Španielsku
- Logická štruktúra analýz
- Písanie projektových návrhov
- Monitoring a hodnotenie
- Obhajoba a lobby
- Príjmotvornosť
- Vodcovstvo
- Anglický jazyk

• 8 týždňov v domácej krajine
- Implementácia malých komunitných akcií
- Vyhodnotenie a zostavenie správ

• 1 týždeň vyhodotenia a diskusie o ďalšej kooperácii a rozvoji iniciatív

Kritériá:

• Minimálne skončené stredné vzdelanie
• Základy anglického jazyka
• Minimálne 2-3 roky praxe alebo dobrovoľnej práce s rómskou organizáciou
• Vek: 18 – 30 rokov
• Záujemca musí byť schopný ostať dlhší čas v zahraničí
• Účasť na nejakom predošlom tréningovom kurze bude posudzovaná pozitívne
• Znalosť rómskeho jazyka je výhodou
• Rómske ženy budú pri uchádzaní sa podporované

Proces uchádzania sa:

VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU A ÚVAHU ZASIELAJTE EURÓPSKEMU RÓMSKEMU FONDU PAKIV DO 30. MARCA 2003 E-MAILOM ALEBO POSTOU NA ADRESU:

Pakiv European Roma Fund
1000 Sofia, Bulgaria
Gurko str. 26, 2nd floor
Tel./fax: + 359 2 980 1355
e-mail: n.kirilov@pakiv.org, n.kirilov@almus.net

Proces výberu pozostáva z dvoch fáz:
1. Predbežný výber na základe vyplnených prihlášok
2. Osobný pohovor s výberovou komisiou

Pre viac informácií o Európskom Rómskom Fonde Pakiv si pozrite www.pakiv.org alebo kontaktujte Nikolaya Kirilova na n.kirilov@pakiv.org
Pakiv European Roma Fund

Regional office: Sofia 1000, 26 Gurko str. 2nd floor – Bulgaria T/F: + 359 2 980 1355,
Budapest desk: Budapest 1137, Pozsonyi u. 14- Hungary T: + 36 1 237 60 27, F. + 36 1 237 60 29
n.kirilov@pakiv.org , j.tanaka@pakiv.org www.pakiv.org


PRIHLÁŠKA


Meno: ............................................................. Priezvisko: ……………………………………..

Dátum narodenia:................................. Pohlavie:...........…….......... Stav: ...........….................

Počet detí: .........................................………..Národnosť: ...........................................................

Ulica: ............................................................................................................................................

Obec alebo mesto: ...................................................................................................................….

Typ a úroveň vzdelania:...........................................................................................................….

Terajšie zamestnanie:...............................................................................................................….

Ktoré cudzie jazyky ovládate? ......................................................................................…...........

Pracujete alebo pracovali ste v nejakej rómskej mimovládnej organizácii zahrňujúc dobrovoľnú činnosť? Uveďte prosím názov organizácie, druh aktivít a za čo ste boli zodpovedný.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zúčastnili ste sa už nejakého školenia alebo kurzu? Ak áno, opíšte prosím program a uveďte organizátora, čas a miesto konania kurzu.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Uveďte prosím všetky svoje iné skúsenosti a schopnosti súvisiace s riadením, organizáciou, prácou s komunitou, dobrovoľnou činnosťou a podobne.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Prečo chcete byť zapojený do hnutia Rómov?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Spolu s touto prihláškou zašlite prosím naklepanú 2-3 stranovú esej, ktorá odpovedá na otázku: „Ako vidíte svoju úlohu v premene situácie Rómov vo Vašej spoločnosti?“


VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU A ESEJ ZASIELAJTE E-MAILOM ALEBO POŠTOU NAJNESKÔR DO 30. MARCA 2003.

Pakiv European Roma Fund
1000 Sofia, Bulgaria
Gurko str. 26
Tel./fax: + 359 2 980 1355
e-mail: n.kirilov@pakiv.org, n.kirilov@almus.net

  Text ke stažení (54kB)

Hlavní stránka » Dokumenty » Finance » Kurz riadenia a spolocenskeho rozvoja (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu