Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Finance, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Dokumenty » Programové dokumenty » Podpora rasové a etnické rovnosti - zpráva projektu Phare

Vyhledávání:


Podpora rasové a etnické rovnosti - zpráva projektu Phare

5.5.2003
Warwick Maynard


  český text - Podpora rasové a etnické rovnosti (286 kB)
  english version - Promotion of racial and ethnic equality (250 kB)

Zpráva partnerského projektu České republiky a Velké Británie "Podpora rasové a etnické rovnosti". Projekt mapující připravenost české legislativy a praxe pro implementaci hlavních evropských antidiskriminačních směrnic realizoval Warwick Maynard, poradce pro vstup do EU, v období květen 2001 - červenec 2002. Zpráva obsahuje návrh "antidiskriminačního" zákona a analýzu stavu rasové a etnické diskriminace v ČR. Na návrhu zákona současné době (květen 2003) dále pracuje Odbor pro lidská práva Úřadu vlády ČR.

Návrh tohoto antidiskriminačního zákona představuje těžiště práce, která byla za 14 měsíců svého trvání vykonána v rámci tohoto „twinningového projektu“ financovaného z prostředků EU Phare od duna 2001 do června 2002. Poskytne právní rámec, který je podle našeho mínění tak nutný k dosažení rovnosti, a je v každém případě účinným prostředkem k implementaci tří směrnic, jež jsou součástí acquis communautaire. Popis cílů, kterých musí být prostřednictvím nové legislativy dosaženo (v souladu s požadavky EU), a alternativy její možné koncepce jsou uvedeny v oddílu 2 této zprávy.

Navíc se účastníci projektu ze čtyř členských zemí EU (Velká Británie, Irsko, Španělsko a Švédsko) snaží předávat své zkušenosti týkající se řady nejrůznějších oblastí. Za prvé, poskytují rady ohledně vhodného strukturálního uspořádání realizace strategie rovnoprávnosti napříč všemi resorty vlády (tedy to, čemu říkáme ‘vládní mašinérie’); za druhé, ohledně konkrétní politiky ve čtyřech oblastech, jež vládní zmocněnec pro lidská práva považuje za nejdůležitější (tedy vzdělání, zaměstnanost, bydlení, policejní služba); a za třetí ohledně stanovení cílů a měření úspěšnosti. Tyto další prvky obsahují oddíly 3, 4 respektive 5 této zprávy.

Veškerá naše činnost se týkala shromažďování informací a konzultací s našimi českými kolegy – a to jak v rámci vládních orgánů, tak mimo ně. Podstatná část této zprávy – „Předběžné návrhy týkající se antidiskriminační legislativy“ – byla v prosinci 2001 předložena místopředsedovi vlády Rychetskému a byla zapracována do Usnesení vlády č. 170 z 20. února 2002. Zbývající tři části této zprávy byly předloženy a projednány s českými kolegy na seminářích a kulatých stolech pořádaných v rámci projektu v období od října 2001 do května 2002. Nic v této zprávě by proto nemělo být překvapením pro ty, kdo se budou v největší míře podílet na jejím naplňování. Jde do značné míry o vedlejší produkt naší činnosti, shrnující informace a podněty, o které jsme se již se svými partnery z České republiky podělili.

Považujeme za nezbytné hned v úvodu této zprávy zdůraznit jednu mimořádně závažnou skutečnost. My všichni – zejména zde ve Velké Británii – se domníváme, že, jak tak výmluvně uvedl Franz Baermann Steiner před půl stoletím, jsme nebyli schopni zcela proniknout ‘pod povrch’ situace ve střední Evropě, pokud jde o citlivou otázku rasového (nebo, jak uvádějí Češi, ‘národnostního’) původu. Toto se týká i poradce pro předvstupní jednání, který v České republice žil nepřetržitě 14 měsíců. My jsme byli všichni vychováváni v multikulturní společnosti, kde diskriminace samozřejmě také existuje. Bylo však pro nás obtížné hodnotit situaci v zemi, kde je jedna konkrétní etnická skupina, Romové, stigmatizována do takové míry, že doporučovat řešení, která byla účinná ve vztahu k rozmanitým etnickým menšinám ve Velké Británii po pět desetiletí od dob, kdy Steiner psal, by se dalo označit pouze za zbožné přání.

Rovněž jsme opakovaně naráželi na problém, že většina lidí, s nimiž jsme hovořili, stále českou společnost vnímají z rasového hlediska jako duální: etničtí Češi (a Slováci) a Romové. Je tomu tak i navzdory tomu, že existují přímé údaje – jediným zdrojem přímých údajů o počtech etnických menšin jsou údaje z registrů ‘trvale usazených cizinců’, – které dokládají existenci např. 20 000 osob vietnamského původu s dlouhodobým nebo trvalým pobytem. Kdybychom dostali sto korun vždy, když nám někdo řekl, že „tady nejsou žádní Vietnamci”, byli bychom teď velice bohatí!

Opakovaně (a zejména v prvních měsících realizace projektu) jsme zdůrazňovali, že právo ES vyžaduje obecná řešení při uplatňování antidiskriminačních směrnic ES, a to jak z hlediska právních předpisů, tak z hlediska přístupu a praktické realizace. Podle našeho názoru politika dvou kategorií minorit, na jejímž základě jsou občané děleni na (i) etnické Čechy, (ii) (tradiční) národnostní menšiny a (iii) zbytek, je z dlouhodobého hlediska neudržitelná, a to přinejmenším v důsledku vstupu do EU. My jsme nicméně vycházeli z vodítek, která nám poskytl náš český partner v projektu, a řadu svých doporučení ohledně nutných změn jsme vydávali se zřetelem na situaci Romů. V celé twinningové smlouvě jsou „Romové“ mnohokrát zmiňováni v té či oné souvislosti. My jsme však ve skutečnosti dbali na to, aby všechna naše řešení byla obecná a zajišťovala větší rovnost příležitostí, přístupu a zacházení pro všechny menšiny, které žijí – nebo které v budoucnosti budou žít – na území České republiky.

Rádi bychom oficiálně vyjádřili svůj dík za pomoc a podporu mnoha českých úředníků na celostátní i místní úrovni a zástupců nevládních organizací, kteří s námi o těchto věcech diskutovali a trpělivě a poctivě odpovídali na naše otázky. Dále bychom rádi poděkovali zejména romským poradcům a dalším příslušníkům romské komunity a ostatních minoritních komunit, kteří se s námi podělili o své názory a postoje.

  český text - Podpora rasové a etnické rovnosti (286 kB)
  english version - Promotion of racial and ethnic equality (250 kB)

Hlavní stránka » Dokumenty » Programové dokumenty » Podpora rasové a etnické rovnosti - zpráva projektu Phare (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu