Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Programové dokumenty, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Teorie » Terénní sociální práce z pohledu magistrátu

Vyhledávání:


Terénní sociální práce z pohledu magistrátu

1.1.2003
Bc. Ivana Panagopulu Nesétová


  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Oddělení sociální prevence, kde mimo dvou terénních sociálních pracovníků, jednoho sociálně-zdravotního asistenta a šesti sociálních kurátorů dále pracuje romský poradce,vedu již 7 let. Předcházejících 7 let jsem působila jako sociální pracovník. V následujícím textu se pokusím přiblížit své zkušenosti s TSP.

Kdo je TSP a jaký je jeho přínos pro instituci

TSP je člověk, který pracuje na ulici v přesně vymezené lokalitě. Jeho úkolem je vyhledávat a kontaktovat rizikové jedince a skupiny v místech a v době, kde a kdy se obvykle zdržují, těmto jedincům a skupinám nabízet sociální pomoc a realizovat ji.

Dá se říci, že jeho práce je nenahraditelná a velice obtížná. TSP jsou ''mostem“ mezi klientem - rizikovým jedincem či skupinou, tedy minoritou - a úřadem, který zastupuje majoritu. TSP jsou pomyslnou ''prodlouženou rukou“ v terénu a ve společnosti, kde specifická skupina klientů nepřijme klasického sociálního pracovníka, který sám nemůže vykonávat sociální práci, nemůže poskytnout sociální pomoc a sociální služby, protože pro tuto minoritu není přijatelný. TSP ano. Je pro ně partnerem a klienti jsou ochotni s ním komunikovat, řešit, přijímat jeho sdělení a spolupracovat na změně své momentální situace. TSP musí umět s pochopením naslouchat problémům klientů, poskytnout pomoc při ustálení a zlepšování jejich obtížné životní situace, motivovat k zodpovědnosti za vlastní rozhodování a povzbuzovat je. Musí vědět, kdy je potřeba zvolit laskavý a mírný přístup,kdy naopak nekompromisně trvat na dodržování stanovených pravidel. Mnohdy se samozřejmě můžeme setkat s klienty, kteří chtějí jen přijímat.

TSP mapuje vybranou lokalitu, poskytuje pomoc v akutní krizové situaci. Poskytuje pomoc při styku s úřady a zprostředkovává kontakt s institucemi. Poskytuje podporu a pomoc při zvládání krizových období života. Organizuje zážitkové interaktivní programy, jako jsou výlety, hry nebo besídky. Denně si vede pracovní deník. Vypracovává písemné zprávy o činnosti za uplynulá období a účastní se porad oddělení a vzdělávacích akcí.

Jaká úskalí se mohou při spolupráci s TSP vyskytnout

Ihned od počátku je třeba počítat s faktem, že vzájemná spolupráce s TSP nebude bezproblémová, a to ve vztahu TSP k nadřízenému, jeho požadavkům, úkolům a požadované pracovní disciplíně. Taktéž ze strany kolegů z jednotlivých úřadů a institucí je možno očekávat nevůli nad faktem, že v jejich ''rajonu“ se pohybuje cizí TSP. Tam, kde víme ihned od počátku, v jaké lokalitě bude TSP pracovat, je vhodné kolegu z odboru sociálních věcí příslušné instituce oslovit, požádat o spolupráci, seznámit ho s náplní práce TSP a TSP osobně představit. Tato forma se jeví jako nanejvýše vhodná při zavádění TSP do lokality.

Dalším okruhem osob, kde je možno očekávat problémy, jsou zástupci samotné romské komunity. Tyto obavy se většinou potvrdí ihned při práci na prvním konkrétním případu,kdy požadavky klientů jsou neoprávněné a TSP jim to musí sdělit. Reakce klientů vůči TSP mohou být negativní. Proto je dobré TSP na tuto možnost připravit již dopředu.

Nemalým problémem je rovněž systém financování veškerých výdajů souvisejících s činností TSP, zvláště potom pozdní termíny převedení finančních prostředků na účet organizace. Tento fakt, který pravděpodobně nelze změnit, může způsobit, že vedoucí pracovník, který prosazuje zřízení funkčních TSP, bude ''problémový“ pro svou organizaci.

Desatero TSP

Základem spokojenosti a úspěšnosti samotného TSP při vykonávání práce je fakt, že svou práci dělá rád. Za svou práci se nestydí a své klienty přijímá takové, jací jsou. Neméně důležité je uvědomit si, že nespasí ''celý svět“. Potom je velká šance, že budou spokojeni i klienti. TSP taktéž musí znát své kompetence a vědět, jaké je jeho teritorium. Musí vědět, pro jakou instituci pracuje a kdo je jeho přímý nadřízený. Musí dodržovat mlčenlivost o klientech, musí být sám příkladem a musí umět říci klientovi: ''toto pro Vás nemohu udělat“. V žádném případě nesmí slibovat, co nelze splnit.

Administrativa - ''ach jo“

Toto téma je úskalím jak pro samotného TSP, tak pro nadřízeného. Kniha docházek, denní záznamy, závěrečná zpráva, dochvilnost, zprávy ze služebních cest, písemná příprava plánu větších akcí, vyúčtování a předkládání daňových dokladů, to vše lze označit za ''bod střetu“ mezi TSP a nadřízeným.

Jediným vodítkem a radou pro vedoucího TSP je nemít ''velké oči“ a uvědomit si, že TSP se s administrativními povinnostmi setkávají převážně poprvé. Proto je dobré vše potřebné vysvětlit a ukázat, zavést pravidelný administrativní den a vytvořit zázemí pro TSP, aby si administrativní povinnosti mohl plnit. Neméně důležité je, aby pomoc a kontrola šly ruku v ruce. Nedílnou součástí dobrého vedení TSP je umět mu naslouchat.

Taktéž TSP by si měl uvědomit, že administrativa je součástí jeho práce a je honorována, jako například závěrečná zpráva. K tomu, aby mohl vypracovat závěrečnou zprávu,je nutné poctivě a pravidelně dokumentovat svou každodenní práci v terénní knize.Terénní kniha je dokladem jeho činnosti a je nezbytná pro posílení pozice samotného TSP.

Vytvořením funkčních míst TSP, kteří přímo v terénu pracují s minoritou, dochází ke zkvalitnění terénní sociální práce. Nedílnou součástí zkvalitňování terénní sociální práce je vzdělávání TSP. Jejich pozice mezi minoritou a majoritou je nelehká a na tuto skutečnost by ostatní profesionální sociální pracovníci neměli zapomínat.


  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Hlavní stránka » Více o TSP » Teorie » Terénní sociální práce z pohledu magistrátu (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu