Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Programové dokumenty, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Teorie » Spolupráce terénního sociálního pracovníka s institucemi

Vyhledávání:


Spolupráce terénního sociálního pracovníka s institucemi

1.1.2003
PhDr. Michal Kročil


  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Těžištěm aktivit terénního sociálního pracovníka je práce na ulici, v rodinách klientů,zkrátka v terénu. Tento způsob práce mu přináší řadu výhod, především přímý kontakt s klienty a důvěrnou znalost komunity, v níž pracuje, ale i řadu obtíží. Pro TSP je proto kromě bezproblémového vstupu do lokality, ve které bude působit, důležitý i první profesionální kontakt s institucemi, s nimiž bude spolupracovat. V obou případech to obvykle není skok do neznáma - terénní sociální pracovník se s mnohými obyvateli lokality i pracovníky institucí již zná. Role, v níž se nyní nachází, je však zcela nová. Je to role profesionálního sociálního pracovníka, který má být oporou svým klientům a prostředníkem při jednání s nejrůznějšími úřady a organizacemi.

Aby ve vztahu k pracovníkům těchto institucí nedocházelo k problémům a nedorozuměním,je potřebné hned na začátku vyjasnit roli TSP, jeho pravomoci a pracovní náplň. V řadě měst či obcí se úředníci s profesí TSP dosud přímo nesetkali a zvláště jedná-li se o Roma či Romku, jsou často nedůvěřiví nebo rozpačití. Těmto reakcím lze předejít včasným vysvětlením, co tato profese přináší, dojednáním vzájemných vztahů a možností spolupráce. Takové jednání považuji za nezbytné především s institucemi, s nimiž bude terénní sociální pracovník jednat nejčastěji - s magistrátem, městským či obecním úřadem,školami, úřadem práce atd. Významnou pomocí při jednání může být účast třetí osoby(terénního sociálního pracovníka z jiné lokality nebo romského poradce), která může díky své vlastní zkušenosti mnohé objasnit.

Předpoklady úspěšné spolupráce s úřady

Pro efektivní práci TSP je nezbytné, aby byl institucemi přijat jako partner, nikoli jako protivník či nutné zlo. Toto partnerství se projevuje vzájemnou důvěrou, spoluprácí při řešení problémů klientů, výměnou informací. Úředníci by měli respektovat, že TSP, byť ve většině případů nemá vyšší sociální vzdělání, je expert na problémy lokality, v níž pracuje. V případě, že je TSP zaměstnancem magistrátu, města či obce, je nezbytné vytvořit mu zázemí, v němž se bude cítit bezpečně, aniž by musel čelit projevům profesionální nadřazenosti svých kolegů a pocitům, že je na úřadě jen trpěn. Důležité je rovněž jasné stanovení jeho nadřízeného pracovníka, pracovních povinností, způsobu vedení dokumentace, zajištění jeho následného vzdělávání. Jelikož náklady na mzdu a provoz TSP zmíněným institucím dosud v plné míře hradil stát, nebyly tyto zdánlivě samozřejmé podmínky vždy naplňovány. V případě, že je TSP zaměstnancem neziskové organizace, přichází sice o jistotu zázemí na úřadě, o to větší má však nezávislost při jednání v zájmu svých klientů.

Poměrně snadná je spolupráce s institucemi, jejichž záměry jsou shodné či podobné se záměry TSP - například zajištění pravidelné docházky dětí do školy, uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné a podobně. V tomto případě mohou být instituce nápomocné v řadě věcí - v dojednání společné strategie řešení problému, ve vzájemném poskytování informací, v působení na klienta. Horší je to v situacích, kdy jsou tyto záměry odlišné nebo jdou proti sobě - například město zvolilo strategii vystěhovávání dlužníků nájemného, TSP chce naopak dosáhnout jejich postupného oddlužení a prodloužení či obnovení nájemních smluv. V tomto případě se pomoc instituce nedá předpokládat a jde spíše o to, vést jednání natolik korektně, aby se nezabouchly dveře před další spoluprácí v budoucnosti.

V čem vzniká dlouhodobé napětí

Terénní sociální pracovník jedná na úřadech v zájmu svých klientů, jeho vystupování by však mělo být emočně neutrální, nekonfliktní. Nedodržení této zásady může vést ke vzniku trvalého napětí mezi TSP a institucí, respektive jejím konkrétním pracovníkem.

Práce TSP je náročná v tom, že jsou na něj často kladeny nesplnitelné požadavky jak ze strany klientů (''sežeň nám byt“), tak i ze strany institucí, s nimiž jedná (''zajistěte, aby rodina XY do půl roku uhradila dluh na nájemném, elektřině a plynu“). Znovu proto připomínám důležitost včasného dojednání toho, v čem je TSP schopen splnit očekávání klientů i úřadů a v čem nikoliv. Pracovníci některých institucí mají mylnou představu, žes příchodem TSP se během krátkého období vyřeší problémy, které se v lokalitě vršily po desetiletí. Práce v sociálně vyloučených komunitách je velmi náročná a trvale udržitelných změn k lepšímu je možné dosáhnout až po dlouhých měsících a letech práce. Není v silách ani sebelepšího terénního sociálního pracovníka tento proces urychlit. Může například zorganizovat jednorázový nebo i opakovaný úklid v lokalitě, v níž se po dlouhou dobu neuklízelo. K tomu, aby to byla pro obyvatele lokality samozřejmost, však potřebuje dlouhé měsíce trpělivé práce. Totéž platí i o pravidelné docházce dětí do školy, pravidelném placení nájemného, dodržování splátkových kalendářů a podobně.

V čem je práce terénního sociálního pracovníka nenahraditelná

Formální vztah úředníka a klienta je podstatně odlišný od vztahu TSP k jednotlivým členům jemu svěřené komunity. TSP své klienty téměř denně navštěvuje, je jim pomocníkem, rádcem, často i zpovědníkem, jeho vztah k nim je proto mnohem osobnější,intimnější. V mnoha případech TSP své klienty důvěrně zná ještě z doby, než začal svou práci vykonávat, řada terénních sociálních pracovníků pochází přímo z komunity, v níž nyní působí. Znám příklady z praxe, kdy TSP nechal své klienty u sebe přenocovat, přispěchal k naléhavému případu o víkendu v noci či odjel na několik dnů řešit akutní problémy do lokality ve vzdáleném městě. žádná instituce není schopná vidět problémy komunity tak komplexně a do hloubky, jako TSP. Je proto žádoucí, aby pracovníci úřadů respektovali TSP jako odborníka na problematiku jemu svěřených klientů a přijali ho jako partnera,s jehož pomocí lze postupně řešit většinu problémů, které se v komunitě vyskytují.

  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Hlavní stránka » Více o TSP » Teorie » Spolupráce terénního sociálního pracovníka s institucemi (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu