Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Programové dokumenty, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Kauzy » Lepší se stěhovat než vyhořet

Vyhledávání:


Lepší se stěhovat než vyhořet

1.1.2003


  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Manželé Z., jejich pět dětí ve věku 16 měsíců, 6, 10 a 13 let a dospělá dcera spolu s 18-ti měsíčním dítětem, hledají nové možnosti bydlení po nezaviněném požáru v předchozím bytě.

Jak se to stalo

Rodina Z. bydlela ve čtyřpokojovém bytě v okresním městě. Za byt v nájemním domě,který patřil soukromému majiteli, rodina řádně platila nájemné a další poplatky. V květnu roku 2002 došlo na půdě domu k požáru, jehož příčina neměla s rodinou Z. žádné souvislosti. Protože se ale jejich byt nacházel v posledním patře, při hašení požáru přivolanými hasiči voda poškodila stropy, stěny, instalaci a vybavení bytu, který se tak stal neobyvatelným. Podobně byly v domě postiženy další tři rodiny, majitel objektu však o opravy poškozených bytů nejevil zájem.

Zejména kvůli dětem, které ve zdevastovaném bytě trpěly, se rodina Z. rozhodla požádat o umístění v azylovém domě. Vnitřní řád azylového domu ale nepřipouštěl, aby rodina mohla žít pohromadě, nebyly umožněny ani vzájemné návštěvy mužů a žen. Pro rodinu, která byla zvyklá žít v intenzivním kontaktu, byla tato situace neudržitelná a její členové se proto po necelém týdnu rozhodli, že se vrátí do původního bytu, přestože byl v neobyvatelném stavu.

Cesty k řešení

V této fázi se pan a paní Z. rozhodli navštívit místní Charitu, kde se také setkali s terénní sociální pracovnicí. Ta rodině nabídla asistenci při jednání s úřady. První krok, který s její pomocí rodina učinila, byla žádost o jednorázovou dávku ve výši 30 000 Kč podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou může obecní úřad poskytnout v případě živelné katastrofy nebo požáru. S tímto požadavkem ale neuspěli, a tak zkusili zažádat o městský byt. Ani tato varianta nebyla uskutečnitelná. Terénní sociální pracovnice proto domluvila schůzku rodiny se starostou města. Ten přislíbil uvolnit zmíněnou částku, jakmile rodina písemně uvědomí majitele domu, aby byt uvedl do původního stavu. Ani nabídka však problém neřešila, jelikož se na opravy nedařilo sehnat stavební firmu.žádný podnikatel totiž neměl zájem o zakázku v této výši, fakturovanou až po skončení prací. Za těchto okolností podala terénní sociální pracovnice do místního periodika inzerát s poptávkou po jiném bytě.

Na inzerát se podařilo najít vhodný byt, jehož majitel podmiňoval navázání smluvních vztahů potvrzením o řádném placení nájemného v předchozím bydlišti a o trvalém zdroji příjmů (v tomto případě šlo o sociální dávky). Spolu s potvrzeními obdrželi požadovanou referenci od sociální pracovnice, která má rodinu ve své agendě, a uzavřel s nimi nájemní smlouvu.

Nový byt, ve kterém rodina Z. bydlí, je také čtyřpokojový, navíc je lépe situován s ohledem na docházku dětí do školy. Na zdárném řešení případu se podíleli jak terénní sociální pracovnice a majitel nového bytu, tak i starosta města a romský poradce okresního úřadu.

Co na to terénní sociální pracovnice

''S případem této rodiny jsem se seznámila v okamžiku, kdy se její členové nacházeli ve velmi tíživé situaci. Neměli žádné věci a stěhovali se zpět do vytopeného bytu. Zkoušela jsem společně s nimi vyjednat pomoc od města, což bylo velmi obtížné. Po rozhovoru se starostou se nakonec město začalo k celé věci stavět trochu příznivěji, přesto zvolený postup nevedl k žádnému reálnému řešení. Podat inzerát mě napadlo až jako poslední možnost, o které jsem si myslela, že nebude mít úspěch. V této komplikované a skoro neřešitelné situaci jsem však cítila povinnost vyzkoušet všechny, byť jen teoretické možnosti. O to větší bylo moje překvapení, když někdo zareagoval a případ téměř zázrakem skončil vlastně dobře.“

Právní rozbor případu

Otázka zániku nájemního vztahu

V daném případě nedošlo k zániku nájmu bytu a pronajímatel byl povinen provést opravu bytu. Důvodem zániku nájmu může být zničení předmětu nájmu. Není rozhodující, zda zničení předmětu nájmu (tj. bytu) je důsledkem události či jednání určité osoby. Dojde-li však pouze k poškození vybavení bytu, stropu, stěn a instalace (jako v našem případě),nikoliv ke zničení předmětu nájmu, není tato skutečnost důvodem zániku nájemního vztahu, ale pouze důvodem k jiným právním krokům, jako je například odstoupení od smlouvy, sleva či k prominutí nájemného.

Práva a povinnosti nájemce

Nájemce má právo odstranit závady bránící řádnému užívání bytu a požadovat od pronajímatele náhradu účelně vynaložených nákladů v případě, že pronajímatel po předchozím upozornění nesplní v upozornění stanovené lhůtě svoji povinnost odstranit závady v bytě.Právo na náhradu musí uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od odstranění závad (tj. od provedení oprav), jinak právo zanikne (srov. § 691 obč. zák.). Pro upozornění nestanoví zákon zvláštní formu; lze však doporučit formu písemnou, neboť v případném soudním sporu bude muset nájemce upozornění pronajímatele prokázat.Upozornění nájemce je nejen hmotněprávní podmínkou vzniku jeho nároku na náhradu vynaložených nákladů, ale i splněním oznamovací povinnosti nájemce podle § 692 odst.1 obč. zák. Pokud by totiž nájemce neupozornil pronajímatele na potřebu oprav či mu neumožnil provedení oprav, odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

Pokud nájemce nemá dostatek finančních prostředků (jako v této kauze), může po upozornění pronajímatele zvolit cestu soudního řízení, v němž se bude domáhat vůči pronajímateli splnění povinnosti ve vztahu k údržbě bytu. Vznikne-li navíc nájemci nesplněním udržovací povinnosti pronajímatele škoda, odpovídá za ni pronajímatel podle § 420 obč. zák.V případě, že se nájemce nerozhodne učinit opravy v bytě na vlastní náklad, může dále požadovat přiměřenou slevu z nájmu, v našem případě prominutí nájmu, dokud pronajímatel neučiní nutné opravy bytu (srov. § 698 obč. zák.). Toto právo je třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Lhůta ''bez zbytečného odkladu“ je ale pouze pořádková, jejím nedodržením nedochází k zániku práva. Právo na přiměřenou slevu z nájmu zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad(srov. § 699 obč. zák.).

žádost o sociální dávku

Rodina Z. nemohla žádat o finanční výpomoc, neboť ta je poskytována pouze v případě živelných katastrof na větším území (srov. 195/100 639/1999 Zásady pro poskytování mimořádné státní finanční podpory při povodních, případně dalších přírodních katastrofách, způsob poskytování těchto podpor.) Mohla však požádat o jednorázovou dávku podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tato vyhláška (č. 182/1991)stanoví v § 51 odst.(3), že ''občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy nebo požáru, mohou pověřené obecní úřady poskytnout se zřetelem na majetkové poměry občana a jeho rodiny peněžitou dávku až do výše30 000 Kč; podmínka sociální potřebnosti se v tomto případě nezkoumá.“ Na tuto dávku však není právní nárok - zda ji žadatel dostane je tedy na rozhodnutí obecního úřadu.

Hodnocení postupu terénní sociální pracovnice

České právní předpisy dávají takto poškozenému nájemci relativní dostatek možností.Vezmeme-li ale v potaz nedostatek finančních prostředků rodiny Z. na zajištění právní pomoci, na zaplacení soudních poplatků a pomalý průběh běžného soudního řízení v České republice, je třeba postup terénní sociální pracovnice hodnotit jako optimální a v daném případě nezastupitelný. Dobře zhodnotila situaci a pokusila se realizovat všechny možnosti, které by mohly v souladu s právem vést k co nejrychlejšímu zdárnému řešení situace. Intenzivním jednáním vyvedla rodinu ze situace, kdy jeden subjekt podmiňoval svoji pomoc aktivitou druhého. Na závěr se jí navíc podařilo najít alternativu,která není součástí standardní sociální práce a přesto se nakonec ukázala jako úspěšná.

  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Hlavní stránka » Více o TSP » Kauzy » Lepší se stěhovat než vyhořet (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu