Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Programové dokumenty, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Kauzy » Bezdomovec na obzoru

Vyhledávání:


Bezdomovec na obzoru

1.1.2003


  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Hledání ubytování pro mladého muže, který se po skončení vojenské služby nemohl vrátit do dětského domova, kde vyrůstal.

Jak se to stalo

Romský muž se po absolvování prezenční vojenské služby vrátil do města Ch., jelikož tam v dětském domově vyrostl a vyučil se. Ve městě však neměl žádné zázemí, protože dle zákona již nemohl být v dětském domově ubytován. Měl zde ale podle občanského průkazu trvalý pobyt.

Ihned po svém příjezdu se přihlásil na úřadu práce, kde se nechal zaregistrovat jako žadatel o zaměstnání. Okamžitě se také obrátil na sociální odbor magistrátu. Tam pracovníkům vysvětlil, že nemá žádné finanční prostředky ani nocleh, a požádal je o poskytnutí materiální podpory a o zprostředkování ubytování. Pracovníci úřadu mu poskytli pouze podporu ve výši 200 Kč; zajistit ubytování se mu však nepokusili.

V této situaci se mladík obrátil na jedinou instituci, se kterou měl zkušenost - na svůj bývalý dětský domov, a kontaktoval ředitele ústavu. Ten svého bývalého svěřence na několik dní v ústavu ponechal, a to i přes skutečnost, že jej k tomu zákon neopravňuje.Po dvou dnech, kdy se ředitel pokoušel situaci marně vyřešit, se obrátil s prosbou o pomoc na místního terénního sociálního pracovníka.

Cesty k řešení

Terénní sociální pracovník vyzvedl mladíka v dětském domově a nechal si od něj vysvětlit jeho dosavadní postup a výsledky jednání s oslovenými institucemi. Poté společně odjeli na sociální odbor magistrátu, kde terénní sociální pracovník znovu celý případ projednal se zodpovědnými zaměstnanci. Následně se obrátil na místostarostu, kterému o celé dosavadní situaci i o postupu úřadu referoval.

Přes opakovanou intervenci nebyli zaměstnanci sociálního odboru ochotni jakkoli mladíkovi pomoci a odmítli také sehnat pro něj ubytování. Terénní sociální pracovník sena základě svých předchozích zkušeností obrátil na organizaci Člověk v tísni, přičemž jeho prioritou bylo zajistit pro mladého muže ubytování či nocleh.

Po jednání se zástupci organizace odvezl terénní sociální pracovník mladíka svým vozem z města Ch. do Prahy. Tam mu zaměstnanci Člověka v tísni na základě dohody vyplatili kapesné formou peněžní půjčky, které sloužilo zejména k tomu, aby si mladík zaplatil přes víkend nocleh na ubytovně. Po víkendu se mladý Rom odebral do specializovaného zařízení ''Dům na půli cesty“, kde se zaměstnancům Člověka v tísni a terénnímu sociálnímu pracovníkovi podařilo vyjednat pro něj místo.

Co na to terénní sociální pracovník

''Myslím, že přístup úředníků sociálního odboru magistrátu byl bohužel naprosto neadekvátní situaci. Naštěstí jsem znal ředitele dětského domova, kterého mladík požádalo pomoc, a mohl jsem v tomto případě zasáhnout. Kdyby se tak nestalo, mohl by další mladý Rom zbytečně skončit na ulici. Od nedobrého konce jej zachránil vlastně jen postup ředitele domova, který jednal v rozporu se svými kompetencemi. Nakonec se řešení podařilo najít poměrně rychle. Domnívám se však, že jsem v této situaci suploval činnost státních sociálních institucí. Přitom pomoc tomu chlapci byla plně v jejich možnostech.“

Právní rozbor případu

Možnost dalšího setrvání v dětském domově

Dětský domov je zařízením poskytující péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Ředitel dětského domova ukončí pobyt dítěte v dětském domově, dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání. Ředitel zařízení je povinen informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu za účelem ukončení přípravy na povolání. Tento tzv. ''prodloužený pobyt“ může trvat nejdéle do věku 26 let (srov. § 7 zákona č. 109/2002 ze dne 5. února2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů). Vzhledem k tomu, že mladý muž nestudoval (tj. nepřipravoval se na povolání), jednal ředitel nad rámec svých pravomocí.

Povinnosti dětského domova vůči dítěti, které jej opouští

Povinnosti, které má dětský domov vůči dítěti, jež odchází z dětského domova po dosažení zletilosti, jsou minimální. Dítě, které má být propuštěno z dětského domova z důvodu zletilosti, má právo na jednání se sociálním kurátorem (srov. § 24 odst. 1 písm.k zákona č. 109/2002).

Dítě, které po dosažení zletilosti odchází ze zařízení, má dále právo na věcnou pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 15 000 Kč. Výše se stanoví podle skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek stanovených vnitřním řádem (srov.§ 33 zákona č. 109/2002, tento zákon je účinný od 1.7.2002, do této doby byla věcná pomoc a jednorázový peněžitý příspěvek upraven v § 2 vyhlášky č. 247/1996 Sb. o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou; zde bylo finanční omezení 10 000 Kč).

Dále má být dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany poskytnuta poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce. Následující dva roky po opuštění zařízení má být dítěti zajišťována pomoc při řešení tíživých životních situací. Tato ustanovení jsou však formulována velmi fádně a v praxi je velmi obtížné je vynutit. Svěřenci, kteří opouštějí dětský domov z důvodu zletilosti, mají zpravidla minimální finanční prostředky. Vedle jednorázového příspěvku, který získají při opuštění dětského domova, nelze předpokládat, že by mohli mít našetřeny nějaké větší finanční prostředky z období pobytu v dětském domově. Výše kapesného vyplácená svěřencům v dětských domovech je odstupňována podle věku a pohybuje se od 30 do 270 Kč měsíčně.

Péče o občany společensky nepřizpůsobené

Ačkoliv byl mladý muž v tomto případu spíše obětí nepříznivých okolností, z právního hlediska jej bylo možno označit jako občana společensky nepřizpůsobeného. V rámci péče o tyto občany, mezi něž se řadí občané propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti, mají okresní úřady povinnost poskytnout jim poradenskou péči k překonání obtížných životních poměrů a pomáhat jim řešit sociální důsledky jejich společenské nepřizpůsobenosti. (srov. § 53 vyhlášky č. 182/1991Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení). Okresní úřady mohou těmto osobám poskytnout jednorázové peněžité a věcné dávky do výše 1000 Kč k zabezpečení jejich životních potřeb při splnění podmínky sociální potřebnosti.

Možnost získání obecního bytu

Možnost dětí opouštějících dětský domov získat byt v obci, v níž jsou hlášeni k trvalému pobytu, se liší v jednotlivých obcích. Bytová politika patří do samostatné působnosti obcí.Ty zpravidla upravují zásady pronajímání bytů v domech v majetku obce obecně závaznými vyhláškami či směrnicemi. Zdaleka ne všechny tyto vyhlášky zohledňují tíživou sociální situaci osob přicházejících ze zařízení sociální péče, a i v případě, kdy vyhlášky tuto situaci reflektují, šance získat obecní byt bývá velmi malá.

Hodnocení postupu terénního sociálního pracovníka

Terénní sociální pracovník sehrál v daném případě klíčovou úlohu. Nejprve se v souladu se zákonem pokusil o spolupráci s orgány státní správy. Když tato cesta nevedla ke zdárnému řešení, hledal veškeré jiné alternativy (např. nestátní organizace), které by mohly zabránit tomu, aby mladý muž neskončil jako bezdomovec. Zprostředkováním pobytu v Domě na půli cesty zajistil terénní sociální pracovník mladíkovi nejen ubytování, ale i šanci na potřebný sociální trénink, který mu umožní zařadit se do normálního života.

  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Hlavní stránka » Více o TSP » Kauzy » Bezdomovec na obzoru (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu