Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Programové dokumenty, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Kauzy » Případ neexistující ubytovny

Vyhledávání:


Případ neexistující ubytovny

1.1.2003


  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Šest romských rodin, tedy více než dvacet lidí, žije v bývalé ubytovně státního podniku,která není zapsaná v katastru nemovitostí a neprošla kolaudací. Ani jedna z obcí, mezi kterými se ubytovna nachází, nemá zájem se o ni starat. Podmínky pro bydlení jsou zcela nevyhovující.

Jak se to stalo

Ubytovnu vystavěl v osmdesátých letech bývalý státní podnik pro své tehdejší zahraniční dělníky. Nebylo na ni vydáno stavební povolení a nebyla ani kolaudována. Je tedy od počátku ''černou“ stavbou. Poté, co byl podnik zrušen a ubytovna přestala sloužit svému původnímu účelu, spontánně se do ní nastěhovali Romové.

Ubytovna leží v katastru obce K. Sousední obec V. budovu v roce 1993 koupila v domnění,že jí s využitím státní dotace předělá na byty. Teprve po zaplacení kupní ceny však vedení obce zjistilo, že budova je postavená na ''černo“. V následujících letech do budovy obec V. investovala pouze nezbytnou míru financí nutnou k zachování budovy. Obec V. se od budovy snaží postupně distancovat a s žádnými většími investicemi do ní už rozhodně nepočítá. Bylo by sice možné budovu nechat zkolaudovat, ale to by si vyžádalo mnohasettisícovou investici, kterou obec neuvolní.

Obec V. v té době do objektu několikrát investovala menší obnosy. Tyto drobné investice na údržbu poskytla zejména díky aktivitě tamního terénního sociálního pracovníka a jeho intenzivní komunikaci s obecními zástupci. V jednom z bytů se například podařilo vystavět komín a kamna na tuhá paliva, jelikož do objektu byla přerušena dodávka elektřiny (jeho obyvatelé totiž nezaplatili účet za topnou sezónu, který činil téměř čtyřicet tisíc).

Obec V. donedávna vybírala od obyvatel objektu nájemné (řádově ve stovkách korun),ačkoliv podle starosty neuzavřeli obyvatelé objektu s obcí nájemní smlouvy, ale pouze smlouvy, na základě nichž platili poplatky za vodu. Smlouvy byly formulovány jako smlouvy o nájmu bytu, kde poplatek za vodu byl součástí nájemného; obec je však nepovažovala za standardní nájemní smlouvy. Důvodem tohoto postupu obce byla skutečnost, že pokud obyvatelé ubytovny mají nájemní smlouvy, vzniká jim tím nárok na příspěvek na bydlení a na dávky sociální potřebnosti - z těchto příjmů pak mohou platit nájemné.

Obě zainteresované obce se bohužel nedokáží dohodnout, které z nich budova patří, nesnaží se ani mezi sebou zahájit jednání o tomto problému. Radní obce V. o budovu již nemají zájem ani do ní neplánují žádné investice. Obec K. k problému zaujímá obdobné stanovisko, její zástupci tvrdí, že nájemní smlouvy byly uzavřeny s druhou obcí a ta se tedy má starat o příslušnou údržbu.

Cesty k řešení

S pomocí terénního sociálního pracovníka bylo většině dospělých obyvatel přiznáno trvalé bydliště v obci K. - v tomto případě podle katastrálního území ve kterém budova leží.V současnosti, po změně radních, obec V. nejeví o stavbu ani její obyvatele zájem.Vytápět je možné pouze jeden z bytů, ostatní nemají tento problém dosud vyřešený.Zásobování vodou je prozatím zajištěno díky tomu, že je rozvedená ze sousedního objektu a obyvatelé poplatky za vodu řádně platí.

Terénnímu sociálnímu pracovníkovi se do této doby podařilo zajistit pro obyvatele objektu trvalé bydliště, a tím i možnost čerpání sociálních dávek, ze kterých mohou platit nájem a služby. Nadále se snaží přimět starosty obou obcí, aby problém uspokojivě vyřešili.

Co na to terénní sociální pracovník

''Podařilo se mi dohodnout s obcí V. investice do drobných oprav v objektu. Vyjednali jsme i uzavření nájemních smluv a to, že obec V. dostávala peníze za nájemné přímo od okresního úřadu. Díky tomu obyvatelé ubytovny nájemné řádně platili. Nyní se však již ani jedna obec nechce o objekt starat. Pokouším se vyvolat jednání mezi obcemi, aby se situací začaly zabývat, a současně se snažím přesvědčit vedení obce V., aby dořešilo alespoň problém s vytápěním.“

Právní rozbor případu

Otázka vlastnictví budovy a kolaudace budovy

Jestliže obec V. budovu skutečně odkoupila od dceřiné společnosti státního podniku a budova není zapsaná v katastru nemovitostí, pak k převodu vlastnictví budovy došlo v momentě uzavření smlouvy mezi obcí V. a dceřinou společností státního podniku. Obec V. je tedy vlastníkem nemovitosti.

Jestliže byla budova postavena bez stavebního povolení (tedy nemohla být ani zkolaudována) je jedinou možností, že obec V. jakožto vlastník budovy provede nezbytné stavební úpravy a požádá o změnu v užívání stavby (§ 85 stavebního zákona, na řízení se vztahují přiměřeně ustanovení § 76 až 84 stavebního zákona).

Právní charakter uzavřených smluv

Obec V. uzavřela s rodinami nájemní smlouvy. Na tuto skutečnost nemá žádný vliv tvrzení starosty obce V., že tomu tak není. Pokud smlouva obsahuje podstatné náležitosti nájemní smlouvy, je nutno ji za nájemní smlouvu považovat i tehdy jestliže má jiný název.Smlouva se totiž vždy posuzuje podle obsahu.

Další otázkou ovšem je, zda předmětem této nájemní smlouvy mohl být byt, jestliže neexistovalo žádné rozhodnutí stavebního úřadu o kolaudaci a stavební povolení. Pokud by šlo o byt, nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem by byl vztahem chráněnýma nájemci bytu by ze zákona náležela určitá práva. Podle občanského zákoníku je pro určení toho, co je bytem, v prvé řadě rozhodující kolaudační rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem, nikoliv faktický stav užívání. V případném občanském soudním řízení soud z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu vychází; jinak může otázku,zda je určitá místnost (soubor místností) bytem, posoudit sám jako otázku předběžnou(srov. § 135 odst. 2 o.s.ř.). Z toho tedy plyne, že nájem by se v našem případě řídil obecnými ustanoveními o nájemní smlouvě a nikoli speciálními ustanoveními o nájmu bytu.Rodiny tedy nemají práva a povinnosti nájemce bytu.

Jednání v rozporu s právem

Pokud budova nebyla zkolaudovaná jako objekt k bydlení a obec přesto uzavřela nájemní smlouvy a tím umožnila rodinám budovu (''byty“) užívat, dopustila se správního deliktu podle stavebního zákona §106 odst.(3). písm c), který stanoví, že ''Stavební úřad uloží pokutu od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč právnické osobě (v našem případě obci) a fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů, která užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním anebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním,...“

Jestliže rodiny věděly, že k budově neexistuje kolaudační rozhodnutí a přesto dále budovu užívaly k bydlení, pak se podle stavebního zákona § 105 odst. (3). písm b) dopustily přestupku (resp. jednotlivé osoby, které budovu užívaly bez kolaudačního rozhodnutí).Stavební zákon stanoví, že ''přestupku se dopustí a pokutou od 25 000 Kč do 50 000 Kč bude potrestán ten, kdo užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud je takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí,..“.

Hodnocení postupu terénního sociálního pracovníka

Situace je právně velmi složitá a nebýt terénního sociálního pracovníka, pravděpodobně by vedla k odložení případu ''na neurčito“ a dalšímu zhoršování situace obyvatel budovy.Z právního hlediska je zřejmé, že vlastníkem budovy je obec V. a tím, že budova není zkolaudovaná, zůstává nevyřešena otázka bydlení tamních obyvatel. Přesto TSP podniká drobné kroky ke zlepšení situace obyvatel ubytovny, kteří se ocitli v patové situaci.

Přínosem bylo zejména jednání s obcí o zajištění drobných oprav místností. TSP také pomohl rodinám s přihlášením trvalého bydliště, aby měli možnost čerpat sociální dávky na úhradu služeb, nájmu a legálního zajištění materiálních potřeb. Po odpojení vytápění zajistil TSP alespoň jedné rodině možnost topení v kamnech. Zároveň na tuto neřešenou kauzu neustále upozorňuje zástupce obou obcí a snaží se je přimět k jednání.

  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Hlavní stránka » Více o TSP » Kauzy » Případ neexistující ubytovny (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu