Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Programové dokumenty, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Kauzy » Týrané dítě

Vyhledávání:


Týrané dítě

1.1.2003


  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Malý chlapec, žijící v nové rodině své matky, jevil známky častého bití a podvýživy.Pracovníci mateřské školky to oznámili odboru péče o dítě, který chtěl chlapce umístit do dětského domova.

Jak se to stalo

V krajském městě B. žila smíšená rodina, matka etnická Češka a otec romské národnosti. V tomto smíšeném svazku se narodil syn, na kterém je patrný jeho romský původ. Po dlouhodobých neshodách v rodině se otec odstěhoval a po čase založil rodinu novou. Syn zůstal v péči matky.

Žena si našla nového přítele, se kterým měla během několika let další tři děti. Nová rodina byla do značné míry problémová. Rodiče požívali alkohol a do jeho nákupu investovali značnou část rodinného rozpočtu. O domácnost a děti pečovali s velkými výkyvy.Nejméně se věnovali nejstaršímu dítěti, hochovi z prvního vztahu. Sociální situace rodiny se postupem času zhoršovala.

Nejstarší syn navštěvoval mateřskou školku. Po čase si jeho učitelka všimla, že hoch má často po těle různá drobná zranění, nejčastěji podlitiny. Své zjištění zmínila matce, která však celou situaci vysvětlila tím, že jde o živé dítě, které se často pere se sourozenci.Četné pohmožděniny si prý chlapec způsoboval tím, že se učil jezdit na kole a často z něj padal. Podle zjištění pedagožky se však situace ani po rozhovoru s matkou nezlepšila a drobná zranění se u chlapce poměrně často opakovala.

Po nějaké době chlapec opět přišel do školky se zraněním, tentokrát však závažnějšího charakteru. Jednalo se o tržnou ránou. V tomto okamžiku se pracovnice mateřské školky rozhodly do celé situace zasáhnout. Pokusy řešit situaci s matkou byly neúčinné, a tak na problém upozornily příslušný orgán péče o dítě.

Pracovníci této instituce provedli v rodině kontrolu, která potvrdila značné problémy s alkoholem u obou rodičů. Všechny děti žijící v jejich domácnosti trpěly podvýživou, byly zanedbané a ve špinavém oblečení. V domácnosti panovaly špatné hygienické podmínky.Navíc děti jevily známky častého bití a násilí ze strany rodičů. Nejvíce zanedbaný a zřejmě i trestaný byl nejstarší chlapec.

Cesty k řešení

Od pracovníků orgánu péče o dítě se o případu dozvěděla terénní sociální pracovnice. Tase v romské komunitě pohybovala již dlouho dobu. Po zjištění podrobností kontaktovala otce malého chlapce, kterého znala z dřívějška osobně. žil již v nové domácnosti se svojí romskou manželkou a malou dcerou. Terénní sociální pracovnice otce informovala o situaci, v jaké se ocitl jeho syn. Po několika setkáních a důkladném rozebrání situace s terénní sociální pracovnicí se oba manželé rozhodli dítě osvojit. Pokud by se tak nestalo, chlapec by musel být umístěn do dětského domova.

Terénní sociální pracovnice následně iniciovala jednání s orgány péče o dítě. Projednala s nimi možnosti celého procesu osvojení a poté zajistila kontakt mezi úřadem a novými rodiči. Zúčastnila se jejich jednání a významnou měrou se zasloužila o rychlou realizaci celého záměru.

Samotné předání dítěte do nové rodiny proběhlo díky zásahu terénní sociální pracovnice rychle, stejně jako dodatečné úřední osvojení ze strany jeho nové nevlastní matky. Nová rodina, do které chlapec zamířil, byla harmonická a bezproblémová.

Co na to terénní sociální pracovnice

''Byl to velmi delikátní případ. Když jsem se o osudu chlapce dozvěděla, bylo štěstí, že jsem aktéry případu znala osobně. V romské komunitě se totiž pohybuji dlouho a oba rodiče chlapce jsem znala ještě z doby, kdy žili společně. Mezitím se ale zcela odcizili,a muž proto vůbec nevěděl, v jaké situaci je jeho syn.

Díky osobním kontaktům se podařilo poměrně rychle informovat otce a poté i na vzniklou situaci dobře připravit i jeho partnerku. Díky dlouhodobým kontaktům a vzájemné důvěře s pracovnicemi orgánu péče o dítě se podařilo velmi urychlit samotné úřední zpracování celé kauzy, a tím i předání hocha do nové rodiny.“

Právní hodnocení případu

Osvojení

Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné výchovy. Na rozdíl od jiných forem (např.umístění dítěte do dětského domova) umožňuje dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí.Cílem osvojení je zajistit řádnou výchovu dětí v náhradní rodině. Podstata osvojení spočívá v tom, že vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi; mezi osvojencem a příbuznými osvojitele pak poměr příbuzenský (§ 63odst. 1 zákona o rodině). To znamená, že dnem právní moci rozhodnutí o osvojení zanikají původním rodičům jejich práva a povinnosti a přecházejí v plném rozsahu na osvojitele.

O osvojení rozhoduje soud. Řízení se zahajuje jen na návrh osvojitelů (§ 63 odst. 2 zák.o rod.). V našem případě, pouze na návrh manželky otce dítěte, neboť ten nemohl osvojit své vlastní dítě. Návrh musí vedle obecných náležitostí každého podání (§ 42 odst. 3o.s.ř.) obsahovat náležitosti návrhu podle § 79 odst. 1 o.s.ř., zejména pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatelé dovolávají a má z něj být patrno, který druh osvojení je navrhován (zákon o rodině rozeznává dva druhy osvojení zrušitelné a nezrušitelné; při nezrušitelném osvojení se osvojitelé zapisují do matriky namísto rodičů). K návrhům je zpravidla nutné přiložit celou řadu dokumentů - rodné listy účastníků, oddací list, výpisy z rejstříku, trestů, potvrzení o zdravotním stavu účastníků a často i vyjádření zaměstnavatelů o osobních, rodinných a majetkových poměrech osvojitelů. Je zřejmé, že získat informace o tom, co všechno má obsahovat návrh na osvojení a pak jej správně sestavit, je velmi náročný úkol. Je proto dobré vyhledat kvalifikovanou pomoc; v této kauze sehrál roli zprostředkovatele terénní sociální pracovník.

V daném případě podala návrh na osvojení manželka otce dítěte. V takové situaci si soud musí vyžádat souhlas jejího manžela (v tomto případě biologického otce dítěte). Soud je dále povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí, souhlas zákonného zástupce osvojovaného dítěte, a také dítěte samotného, avšak pouze v případě, je-li schopno posoudit dosah situace. Manželka musí splňovat všechny zákonné podmínky pro osvojení (způsobilost k právním úkonům, přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem a prospěch dítěte z osvojení). Jedná-li se o osvojení nezrušitelné, soud též rozhodne, že manželka biologického otce dítěte bude do matriky zapsána jako osvojitelka na místě matky.

Bití dítěte

Pokud dítě mělo na těle opakovaně stopy po bití, mohly se pracovnice mateřské školy obrátit na orgán činný v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soud). Jednání matky by mohlo být kvalifikováno až jako trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215trestního zákona.

Hodnocení postupu terénní sociální pracovnice

V případu došlo k mírně nestandardní situaci - díky své dlouhodobé práci v komunitě měla terénní sociální pracovnice informace o přímých příbuzných týraného dítěte, dokonce i o jeho biologickém otci. Zároveň měla u otce dítěte dostatek důvěry k tomu, aby s ním i jeho partnerkou mohla celou, velmi osobní situaci, důkladně probrat. Když se rozhodli pro osvojení chlapce, podařilo se rychle získat veškeré nutné informace a celou proceduru tak urychlit. Díky znalosti komunity a včasné intervenci terénní sociální pracovnice nemusel být chlapec umístěn do dětského domova.

  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)

Hlavní stránka » Více o TSP » Kauzy » Týrané dítě (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu